۱۳۹۷/۰۳/۲۳

به سود نشستن ذوب آهن اصفهان در سال 1396 پس از 2 سال

ذوب آهن اصفهان پس از تحمل 2 سال ركود و زيان، در سال 1396 با مديريت هزينه ها و افزايش قيمت محصول  در ماه های پایان سال به سود خالص 120 ميليارد تومان دست يافت.

سعيد اميد قائمي ، معاون محترم مالي و اقتصادي شركت ضمن بیان این خبر گفت :  در سال 1396 مديريت هزینه ها تداوم یافته و عليرغم افزايش هزينه هاي مالي ، سود خالص120 ميليارد توماني پس از تحمل زيان 128 ميليارد تومان سال 1394 و زيان 744 ميليارد توماني سال 1395، كسب شده است.

اين روند باعث شده زيان انباشته شركت پس از 3 سال افزايش ، روند كاهنده خود را آغاز نماید .

وی افزود : در سال 1396 سرمايه درگردش شركت 1500 ميليارد تومان  نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. اين موضوع نشان دهنده بهبود در توان مالي شركت مي باشد ولی به معنای خروج کامل از بحران نقدینگی نیست.

امید قائمی اظهار داشت : در سال 1396 بدهي هاي مالياتي شركت به صورت كامل تهاتر و تسويه گرديد و همچنين طي مذاكره هاي انجام گرفته با بانكها، بيش از 1400 ميليارد تومان از تسهيلات شركت استمهال و به سرفصل تسهيلات مالي بلند مدت در ترازنامه شركت منتقل گرديد.

معاون مالی و اقتصادی شرکت با بیان اینکه در سال 1396، حقوق صاحبان سهام شركت روند افزايش خود را آغاز نموده است ، گفت : در سال گذشته جريان خالص وجوه نقد ناشي از عمليات طي 5سال گذشته به با لاترين حد خود رسيده وبه عدد 1،126ميليارد تومان رسيد، اين عدد نسبت به سال قبل یک و نیم برابر شده است. اين مطلب گوياي آن است كه ورود جريان نقد به شركت بهبود يافته ودر صورت استمرار اين روند، بهبود وضعيت نقدينگي شركت را نويد مي دهد . اميد است در سال 1397 مقدار زيادي از مشكلات نقدينگي شركت كاسته شود.