۱۳۹۶/۱۲/۲۱

قابل توجه كليه پرسنل محترم قرارداد موقت

لطفا جهت تأييد قرارداد كاري سال 97 خود از تاريخ 20/12/1396 لغايت 26/12/1396 از مسير: پرتال شركت ـ كاركنان ـ  امور اداري(پرتال امور اداري) ـ  اطلاعات فردي و سازماني اقدام فرماييد.شايان ذكر است مدت مذكور قابل تمديد نخواهد بود.

مديريت امور اداري