دارنده تنديس بلورين جايزه تعالي سازماني از سال 1388با عضویت در خبرنامه اینترنتی شرکت ذوب آهن اصفهان از جدیدترین های این صنعت با خبر شوید