فرآورده های ساختمانی / تیر آهن بال نیم پهن موازی (IPE)

 

تيرآهن هاي توليدي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان با علامت مشخصه I-2  بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 1791 و مطابق IPE استاندارد1025/5  DIN ، داراي مشخصات زير مي باشند:

                                            

جدول شماره (1) : مشخصات ابعادی و وزن تیرآهن های تولیدی
 

جدول شماره (2) : اندازه ها و مقادیر ایستایی تیرآهن های تولیدی

 

 

جدول شماره (3) : ترکیب شیمیایی تیرآهن های تولیدی

 

جدول شماره (4) : خواص مکانیکی تیرآهن های تولیدی