فرآورده های ساختمانی / تیرآهن بال پهن موازی (H)

تیر آهن هاي گرم نوردیده بال پهن موازی ( IPB )  با وزن متوسط (I- 5) در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان بر اساس استانداردهاي ISIRI 14484 ، معادل  DIN EN 10034 ، DIN 10025-2 ، DIN 1025-2  با مشخصات زير توليد مي‌گردند:

                                       

جدول شماره(1) مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن هاي بال پهن موازی با وزن متوسط

 

     جدول شماره (2)مقادیر ایستایی تیر آهن هاي بال پهن موازی با وزن متوسط    

 

تیر آهن هاي گرم نوردیده بال پهن موازی ( IPBL ) با وزن سبك ( 1-4 ) شركت سهامي ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 13781 ISIRI و معادل با استانداردهايDIN1025/3    ، BSEN10034 ،DIN10025-2 با مشخصات زير توليد  مي‌گردند:

جدول شماره(1) مشخصات ابعادی و وزن تیر آهن هاي بال پهن موازی سبك

 

 جدول شماره (2)مقادیر ایستایی تیر آهن هاي بال پهن موازی سبک  

 

  جدول شماره (3) : آناليز شيميايي تير آهن هاي بال پهن موازي

 

     

جدول شماره (4) : خواص مكانيكي تير آهن هاي بال پهن موازي